Wniosek o przyznanie miejsca w DS

Student chętny do mieszkania w Domu Studenta składa/przesyła do jednego wybranego Domu Studenta wypełniony wniosek o przyznanie miejsca w DS-ie. Studenci kwaterowani są w akademikach zgodnie z przydziałem wg wydziałów – co ułatwia komunikację, naukę i integrację. W segmentach lokowani są według własnego składu, lub wg. kierunku/wydziału na którym studiują.

Uwaga studenci,

Od 2017 roku istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenta drogą elektroniczną. Aby z niej skorzystać, należy zalogować się do systemu UsosWeb, gdzie w dziale "Dla studentów", znajduje się kreator takiego wniosku.

Proces aplikowania składa się z następujących czynności.

1. Za pomocą kreatora wypełniamy wniosek.
2. Podajemy odpowiednie dane: odległość od uczelni, informacje o ewentualnej niepełnosprawności.
3. Wskazujemy preferencje co do domu studenta, w którym chcemy zamieszkać. Robimy to przeciągając odpowiednie ikony symbolizujące poszczególne domy studenta. W górnej części umieszczamy akademiki w których chcemy zamieszkać, a w dolnej te, gdzie nie chcemy. Istotna jest kolejność poszczególnych ikonek. Te umieszczone najwyżej, oznaczają najbardziej preferowany dom studenta.
4. Student może wskazać osoby, z którymi chciałby zamieszkać w pokoju.
5. Wypełniony wniosek zatwierdzamy i oczekujemy na jego rozpatrzenie.
6. Każdy etap obsługi wniosku sygnalizowany jest wysłaniem wiadomości e-mail na adres studenta.

Załącznik nr 9 do Regulaminu świadczeń dla studentów
Szczegółowe zasady przyznawania miejsc i zakwaterowania w Domach Studenta Uniwersytetu w Siedlcach

I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Szczegółowe zasady przyznawania miejsc i zakwaterowania w Domach Studenta Uniwersytetu w Siedlcach, dalej zwane zasadami, określają szczegółowe kryteria i tryb przyznawania miejsc oraz zakwaterowania w Domach Studenta Uniwersytetu w Siedlcach.
2. Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają:
1) DS – Dom Studenta UwS;
2) UwS – Uniwersytet w Siedlcach;
3) student – student i doktorant UwS;
4) mieszkaniec – osoba zakwaterowana w Domu Studenta;
5) OS – Osiedle Studenckie (zespół Domów Studenta);
6) AOS – Administracja Osiedla Studenckiego, tj. wszyscy pracownicy OS, w tym zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych;
7) Kierownik OS – pracownik UwS kierujący całokształtem działalności OS (organizacyjnej i gospodarczej);
8) RMDS – Rada Mieszkańców każdego z Domów Studenta, która reprezentuje wszystkich mieszkańców DS i jest współgospodarzem DS.

II. Przyznawanie miejsc w DS

§ 2
1. Prawo do ubiegania się o miejsce w DS posiada każdy student UwS.
2. Przyznanie miejsca w DS następuje na wniosek studenta lub kandydata na studia, złożony w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w systemie USOSweb (www.usosweb.uph.edu.pl). Wzór wniosku określa załącznik do niniejszych zasad.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, przyjmowane są od 1 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego wnioski dotyczą.
§ 3
1. Decyzję o przyznaniu miejsca podejmuje Kierownik OS.
2. W przypadku wpływu wniosków w ilości przekraczającej ilość dostępnych miejsc w domach studenta, Prorektor ds. studiów powołuje komisję ds. przyznawania miejsc, zwaną dalej „komisją” w składzie:
1) Kierownik Osiedla Studenckiego;
2) przedstawiciel Działu Organizacji Studiów;
3) przedstawiciele RMDS – po jednym przedstawicielu każdej z RMDS.
3. O przyznaniu bądź odmowie przyznania miejsca w domu studenckim decyduje w pierwszej kolejności odległość od miejsca zamieszkania studenta. Pierwszeństwo do zakwaterowania przysługuje studentom, którym codzienny dojazd uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie.
4. Komisja może ustalić dodatkowe kryteria przyznania miejsc w DS, w tym średnią ze wszystkich ocen (tj. zaliczeń i egzaminów) za ostatni rok studiów.
5. Decyzję o przyznaniu miejsca w DS studenci pierwszego roku studiów otrzymują w formie pisemnej, a studenci kolejnych lat studiów w postaci informacji zwrotnej na adres e-mail z systemu rejestracji wniosków USOSweb.
6. W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca w DS przed rozpoczęciem roku akademickiego, student zobowiązany jest powiadomić o tym AOS, nie później niż do dnia 15 września.
7. Miejsca w DS przyznawane są corocznie na okres od 1 października do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.
8. Na wniosek Kierownika OS studenci, którzy będąc mieszkańcami DS w poprzednich latach akademickich rażąco naruszali przepisy Regulaminu Osiedla Studenckiego Uniwersytetu w Siedlcach, mogą być pozbawieni prawa do przyznania miejsca w domu studenckim na kolejny rok akademicki.
9. Odwołania od decyzji komisji i Kierownika OS można składać w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji lub przesłania informacji, o których mowa w ust. 5.

III. Zakwaterowanie w DS
§ 4
1. Student, któremu przyznano miejsce w DS zobowiązany jest zakwaterować się w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia roku akademickiego. Po upływie tego terminu traci on prawo do zamieszkania w DS.
2. Zakwaterowanie następuje na podstawie umowy najmu podpisanej przez mieszkańca oraz uprawnioną osobę ze strony UwS.
3. Wydanie i zwrot pokoju następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. Pokój przeznaczony do zakwaterowania jest przygotowany do zamieszkania oraz wyposażony w sprawny technicznie sprzęt i meble.
§ 5
1. Mieszkaniec DS ma obowiązek terminowego uiszczania opłat z tytułu wynajmowanego pokoju/segmentu. Opłaty wnosi się z góry, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, w wysokości określonej w odrębnym zarządzeniu rektora.
2. Okres rozliczeniowy zakwaterowań trwa jeden miesiąc. W wyjątkowej sytuacji dopuszcza się możliwość rozliczania w okresach półmiesięcznych. Jeżeli okres zamieszkania jest krótszy niż 15 dni i rozpoczyna się na początku albo w połowie miesiąca, to opłata wynosi połowę obowiązującej stawki.
3. Mieszkaniec DS ma prawo zrezygnować z zajmowanego miejsca w trakcie roku akademickiego, w terminie uzgodnionym z Kierownikiem OS i ustalonym w porozumieniu o rozwiązaniu umowy najmu.
§ 6
1. Z dostępnych miejsc we wszystkich domach studenta UwS wydziela się pulę 1,5% miejsc przeznaczonych do zakwaterowania studentów i kandydatów na studia w udokumentowanej, szczególnie trudnej sytuacji losowej, rodzinnej, materialnej albo zdrowotnej lub zaangażowanych w działania służące Uczelni.
2. Decyzję o przyznaniu miejsca z wydzielonej puli, o której mowa w ust. 1, podejmuje Prorektor ds. studiów w uzgodnieniu z Kierownikiem OS, po rozpatrzeniu indywidualnego pisemnego podania studenta lub kandydata na studia.
3. Miejsca z puli, o której mowa w ust. 1, niewykorzystane od dnia 1 października zostają przeznaczone do kwaterowania osób na zasadach ogólnych.
§ 7
1. W okresie wakacyjnym student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim na okres od 1 lipca do 15 września.
2. Zakwaterowanie studenta po 15 września jest możliwe po przyznaniu studentowi miejsca w DS na nowy rok akademicki lub w innych uzasadnionych sytuacjach.
3. Na okres wakacji miejsce w domu studenckim przydzielane jest na podstawie indywidualnego podania składanego od czerwca każdego roku w biurze AOS oraz na podstawie odrębnie zawartej umowy najmu.

IV. Wykwaterowanie
§ 8
Utrata prawa do miejsca w DS oraz wykwaterowanie mieszkańca następuje w przypadkach, na zasadach i w terminach określonych w umowie najmu, o której mowa w § 4 ust. 2.

V. Postanowienia końcowe
§ 9
1. Spory pomiędzy mieszkańcami DS rozpatruje Kierownik OS w porozumieniu z RMDS.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, a dotyczących zamieszkiwania w DS, decyzje podejmuje Kierownik OS.

Pozostałe dokumenty: