Wniosek o przyznanie miejsca w DS

Student chętny do mieszkania w Domu Studenta składa/przesyła do jednego wybranego Domu Studenta wypełniony wniosek o przyznanie miejsca w DS-ie. Studenci kwaterowani są w akademikach zgodnie z przydziałem wg wydziałów – co ułatwia komunikację, naukę i integrację. W segmentach lokowani są według własnego składu, lub wg. kierunku/wydziału na którym studiują.

Uwaga studenci,

Od 2017 roku istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenta drogą elektroniczną. Aby z niej skorzystać, należy zalogować się do systemu UsosWeb, gdzie w dziale "Dla studentów", znajduje się kreator takiego wniosku.

Proces aplikowania składa się z następujących czynności.

1. Za pomocą kreatora wypełniamy wniosek.
2. Podajemy odpowiednie dane: odległość od uczelni, informacje o ewentualnej niepełnosprawności.
3. Wskazujemy preferencje co do domu studenta, w którym chcemy zamieszkać. Robimy to przeciągając odpowiednie ikony symbolizujące poszczególne domy studenta. W górnej części umieszczamy akademiki w których chcemy zamieszkać, a w dolnej te, gdzie nie chcemy. Istotna jest kolejność poszczególnych ikonek. Te umieszczone najwyżej, oznaczają najbardziej preferowany dom studenta.
4. Student może wskazać osoby, z którymi chciałby zamieszkać w pokoju.
5. Wypełniony wniosek zatwierdzamy i oczekujemy na jego rozpatrzenie.
6. Każdy etap obsługi wniosku sygnalizowany jest wysłaniem wiadomości e-mail na adres studenta.

Kwaterowanie w Domach Studenckich

zgodnie z Regulaminem Osiedla Studzęckiego UPH następuje na podstawie umowy najmu podpisanej przez mieszkańca oraz uprawnioną osobę ze strony UPH oraz potokołu zdawczo-odbiorczego.
 • Pokój przeznaczony do zakwaterowania jest przygotowany do zamieszkania oraz wyposażony w sprawny technicznie sprzęt i meble.
 • Przy zakwaterowaniu mieszkaniec otrzymuje kartę mieszkańca, pościel i niezbędne wyposażenie pokoju;
 • Karta mieszkańca upoważnia do wstępu na teren DS, pobierania kluczy i sprzętu z recepcji.
 • Mieszkaniec DS odpowiada materialnie za szkody powstałe w udostępnionym mu mieniu, w tym za otrzymaną pościel, sprzęt i inne wyposażenie pokoju.
 • Mieszkanie DS zobowiązany jest do zapoznanie się z Regulaminem DS i przepisami przeciwpożarowymi, instrukcją ewakuacyjną. 
Przed wykwaterowaniem się z DS mieszkaniec jest zobowiązany:

 • zgłosić i uzgodnić z recepcją dzień i godzinę wykwaterowania z zachowaniem 14-dniowego okresu przed planowanym terminu opuszczenia segmentu.
 • zwrócić pobrany lub wypożyczony sprzęt;
 • zdać pokój/segment wraz z jego wyposażeniem w niepogorszonym stanie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego;
 • pozostawić pokój w czystości i porządku;
 • uregulować ewentualne zaległości w opłatach;
 • zabrać wszystkie przedmioty będące jego własnością;
 • zdać kartę mieszkańca.
Przed wykwaterowaniem mieszkańca dokonuje się sprawdzenie segmentu w celu ustalenia stanu zgodności z protokołem zdawczo-odbiorczym.

Pozostałe dokumenty: